โฉนดเลขที่ 127728 ตำบลตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

1st Floor Plan